دعوتنامه شرکت در فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت دعوتنامه شرکت در فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت

دعوتنامه شرکت در فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت

نصب و راه اندازی و بهره برداری از وسایل شهربازی پارک شادی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد به استناد مجوز 940032903 مورخ 1394/08/03در نظر دارد نسبت به تهیه  ،نصب،راه اندازی وبهره برداری از وسایل استاندارد شهر بازی در پارک شادی را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی واگذار با شرایط زیرو مشخصات پیوست اقدام نماید فلذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1394/08/13 لغایت 1394/08/30  به سازمان پارکها واقع در بلوار دانشجو جنب پارک شادی مراجعه  نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند

1)واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 2018054690 بانک تجارت شعبه دهم فروردین یزد به نام سازمان پارکها و فضای سبز یزد ،بابت خربد اسناد فراخوان و ارائه فیش پرداختی به هنگام دریافت اسناد الزامی و مبلغ مذکور غیر قابل استرداد می باشد.

2)حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات به دبیر خانه محرمانه شهرداری (حراست شهرداری ) تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1394/09/01 می باشد و پیشنهاد واصله درساعت 9 صبح روزدوشنبه مورخ 1394/09/02در جلسه کمیسیون مزایدات شهرداری با حضور اعضای هیات عالی سرمابه گذاری در سالن جلسات شهرداری یزد بازگشایی و تصمیم گیری می شود

3)شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف اعلام شده در فراخوان می باشد.

4)به ازای هر وسیله قرارداد جداگانه ای منعقد می شود.

5)سایر شرایط فراخوان ازجمله نوع وسایل بازی و محل نصب آنها ،شرایط و نسخع پیش نویس قرارداد و جدول سپرده شرکت در فراخوان مشارکت به هنگام دریافت اسناد فراخوان ارئه خواهد شد .

تذکر:محل نصب دستگاه های شهر بازی پارک شادی

6)مبلغ سپرده شرکت در فراخوان مشارکت به ازای هر وسیله بازی بشرح جدول پیوست اسناد فراخوان می باشد که می بایست به صورت جداگانه به ازای هر وسیله و به صورت واریز نقدی به حساب جاری 2018054290 بانک تجارت شعبه دهم فروردین یزد به نام سازمان پارکها و فضای سبز یزد واریز و یا بصورت اوراق مشارکت  بی نام معتبر یا ضمانت نامه بانکی باشد.

7)هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل 10%مبلغ پیشنهادی مربوط به هر وسیله بازی را سازمان پارکهابه منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین بانکی یا اوراق مشارکت بی نام یا واریز به حساب 2018054690 بانک تجارت به عنوان سپرده تا زمان راه اندازی دستگاه دریافت می دارد.

8)هرگونه خط خوردگي ، شرط ، ابهام و يا نقص بعث ابطال پيشنهاد مي گردد .

9) عدم ارائه پيشنهاددر وقت مقرر به منزله انصراف از شركت در مشاركت محسوب ميشود .

10) كليه اسناد مشاركت مي بايست ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد ددهنده و درر سه پاكت الف ، ب  و ج ارائه گردد كه پاكت الف شامل ضمانت نامه شركت در مشاركت و پاكت ب شامل سوابق كاري مرتبط با موضوع و دعوتنامه و قرارداد تيپ امضاء‌شده مشاركتي سازمان پاركها و شهرداري يزد و براي اشخاص حقوقي  اراده اساسنامه شركت و آخرين تغييرات روزنامه رسمي و پاكت ج شامل مدت مشاركت و سهم مشاركت پيشنهادي باشد ،چنانچه سرمایه گذاری مایل به ارائه پیشنهاد دستگاه یا دستگاههایی بجز موارد اعلام شده می باشد می بایست نسبت به ارائه پیشنهاد خود با درنظر گرفتن کلیات اسناد فراخوان اقدام نمایند لازم به توضیح است رد یا قبول پیشنهاد دهنده به عهده کمیسیون واگذاریها می باشد

11)پيشنهادات به گونه اي تنظيم شود كه حداقل زمان لازم  متقاضي نسبت به ساخت و بهره برداري از هر وسيله بازي و اانتهاي مدت قرارداد در آن قيد گردد. ضمنأ پايان قرارداد 00/07/30 آخرين سال قرارداد سرمايه گذار است .

12) در صورت بروز حوادث قهري هيچيك از طرفين مسئول خسارتهاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حواددث نيست .

13) كليه كسورات قانوني و قراردادي و هزينه هاي جانبي (چاپ روزنامه و 000 ) به عهده مشاركت كننده خواهد بود .

14) اين برگ و شرايط پيوست و قرارداد تيپ مشاركتي سازمان پاركها شهرداري يزد جزء لا ينفك اسناد مشاركت محسوب شده و بايستي ممهور به مهر یا امضاي مجدد پيشنهاد دهنده گرديده و تحويل سازمان پاركها گردد

15)دستگاه نظارت كننده بر اجراي مفاد قرارداد سازمان پاركها و فضاي سبز مي باشد .

16) متقاضي از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا ،نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337/07/22علم و اطلاع داشته باشد و جزءافراد يا شركتهاي مذكور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پيمانكار مسئول خسارت وارده به سازمان پاركها خواهد بود .

17)ساير موارد اعلام نشده مطابق قوانين و مقررات مربوطه و جاري كشور خواهد بود .متقاضيان ضمن مطلع بودن از كليه مقررات شركت در معاملات دولتي شهرداريها و ديگر قوانين مرتبط بايد داراي تمام اهليت قانوني جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانوني نداشته باشد .

18) به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد

19) مشاركت كننده حق واگذاري كار به غير را ندارد.

20)پرداخت هزينه هرگونه خسارت به تاسيسات شهری به عهده مشاركت كننده مي باشد .

21)در شرايط مساوي اولويت با پيشنهاداتي خواهد بود كه در برگيرنده تعداد بيشتري باشد .

22)حق فسخ در تمامي قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات مجري براي كارفرما محفوظ است

23)در صورت قبولی یا رد پیشنهاد ،اسنادفراخوان بجز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد.

24)کارفرما می تواند با توجه به کاهش یا افزایش حجم کار مبلغ قراداد را تا 25 %کسر یا اضافه نماید

25)برای اشخاص حقوقی ،قرارداد باید توسط دارندگان امضایی که از طریق ارائه آخرین تغییرات روزنامه رسمی احراز می گردد امضا شود .

26)شرایط عمومی پیمان جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود .

27)سپرده شرکت در مشارکت نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان پارکها و فضای سبز باقی می ماند و در صورت امتناع از انعقاد قرارداد مبلغ سپرده به نفع سازمان پارکها و فضای سبز ضبط خواهد شد.

28)متقاضیان می بایست دارای تجربه و توان مالی لازم و صلاحیت انجام کار از مراجع قانونی و عند الزوم گواهی لازم را اخذ نمایند .

29) درصورت داشتن هرگونه ابهام درفراخوان قبل از اتمام مهلت تحویل اسنادبه این سازمان مراجعه ویا تلفن 03538251500و03538257722 تماس حاصل نمایند.

اسناد

وسایل مورد نظر