پاركهاي منطقه دو
رديف نام پارك رديف نام پارك
1 بزرگ شهر 21 ارغوان
2 جوان 22 آخوند كرباسي
3 دانشجو 23 مريم آباد
4 هفتم تير 24 پشت مسجد اتابكي
5 باغ فخار 25 بهار
6 شهرشادي 26 ملا صدرا
7 وحشي بافقي 27 نعيم آباد
8 طوبي (بانوان ) 28 موسي بن جعفر
9 حسن آباد 29 شهيد ابراهيمي
10 زنبق (يعقوبي 1) 30 جوي هرهر
11 اختر(يعقوبي 2) 31 خاتمي
12 لاله عباسي (يعقوبي3) 32 روبروي مسجد اتابكي
13 عارف (لاله) 33 قدس
14 ملا فرج ا000 34 كيخسروي
15 فرهنگ 35 خيابان مقدادكوچه بنفشه
16 پشت ميدان تره بار 36 كوچك حسن آباد
17 پشت بنياد شهيد 37 پشت بيمارستان گودرز
18 محمدي 38 پارک  استعدادهای درخشان
19 پارک شبنم  39 پارک پنبه کاران
20 اختر دانش 40 پشت آب انبار بلوار بسیج