پاركهاي منطقه سه
رديف نام پارك رديف نام پارك
1 مهرآوران 34 پهلوان يزدي
2 كوهستان 35 فجر
3 آزادگان 36 عسگريه
4 بزرگ آزادشهر 37 سلمان
5 انديشه 1 38 خرد
6 انديشه 2 39 پرستار
7 كوثر 40 ولايت
8 تلاش 41 جهاد
9 اميرالمؤمنين 42 طاهر
10 بينش 43 اميرالمؤمنين
11 فيضيه 44 وليعصر
12 رزمندگان 45 طوبي
13 سنبل 46 تلاش 2
14 مریم  47 کوچه شاهد
15 مقابل مسجد ابوالفضل 48 کوچه گلستان
16 کوچه شماره یک فردوس غربی  49 کوچه 6امیرکبیر
17 کوچه شهیدرضاعلی بابایی 50 کوچه 8 امیرکبیر
18 کوچه نیلوفر8 51 کوچه رضوان شمالی
19 فردوس غربی 9 52 کوچه 16 طوبی شرقی
20 شماره 11 فردوس غربی  53 کوچه 3 طوبی شرقی
21 شماره 13فردوس غربی  54 کوچه 20 طوبی شرقی
22 شماره 8فردوس غربی  55 کوچه 12 طوبی شرقی
23 شماره 12فردوس غربی  56 کوچه 24 طوبی شرقی
24 شماره 5فردوس شرقی  57 کوچه یاس امیرکبیر
25 شهیدغلامرضاسلمانی 58 کوچه 8 طوبی غربی
26 طوبی شرقی7 59 میدان امام حسن عسگری
27 کوچه 19 طوبی شرقی 60 کوچه 4 طوبی غربی 
28 مجاورمیدان فیضیه  61 اویسی
29 کوچه 8گلستان  62 کوچه 4گلستان 
30  نگارستان 63 شرافت 16
31 شرافت 10-8و3 64 پارک55 آزادشهر
32 پارک مسجد 12 امام آزادشهر 65 پارک ولایت آزادشهر
33 پارک جنگلی خیر آباد 66