اجرای عملیات محلول پاشی درختان

اجرای عملیات محلول پاشی درختان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با هدف مراقبت از درختان عملیات محلول پاشی با کود آلی مایع  آغاز شد.

مهندس زرگرچی کارشناس سازمان در این باره گفت: هر گیاهی برای رشد مطلوب و با کیفیت نیاز به مقدار کافی و متعادلی از عناصر غذایی دارد این عناصر غذایی معمولا به میزان کافی در خاک وجود نداشته و یا جذب آنها با محدودیت همراه می باشد. لذا با محلول پاشی درختان مواد غذایی مورد نیاز درختان از طریق برگ جذب خواهد شد.

وی افزود: این عملیات که  به طور گسترده در تمامی خیابانهای اصلی شهر طبق برنامه انجام خواهد شد علاوه بر تغذیه درخت باعث  تقویت ، مقاوم سازی در برابر آفات و بیماریها و  جوان سازی درختان شده و از طرفی با توجه به اینکه درختان کمتر دچار بیماری و آفت  می شوند مصرف سم را کاهش می دهد.

 روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری