انجام عملیات هرس فرم اشجار بلوار امام جعفر صادق (ع)

انجام عملیات هرس فرم اشجار بلوار امام جعفر صادق (ع)

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری عملیات هرس فرم درختان رفیوژ میانی بلوار امام جعفر صادق(ع) به انجام رسید.

مهندس روان پرور مسئول فضای سبز منطقه دو در این رابطه گفت: به منظور ایجاد  زیبایی های بصری، افزایش دید وسایط نقلیه و عابرین پیاده، کاهش آتش سوزی های احتمالی و نیز ساماندهی فضای سبز موجود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری با بکار گیری 275 نفر-روز نیروی انسانی تعداد 700 اصله از درختان کاج بلوار مذکور هرس و پاکسازی گردید.

وی یادآور شد: با اجرای این عملیات تعداد 105 سرویس ضایعات حاصل از هرس و پاکسازی رفیوژ این بلوار بارگیری و حمل شد.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری