اهدای بیش از 7000 اصله درخت

اهدای بیش از 7000 اصله درخت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همزمان با هفته منابع طبیعی و بمنظور ترویج فرهنگ درختکاری در بین شهروندان تعداد 7000 اصله نهال رایگان دراختیار آنها قرارگرفت.

خاطر نشان می شود این  نهال ها شامل سرو ،کاج، اقاقیا، پالم  وسنجد بوده که در چندین نوبت نسبت به توزیع آنها اقدام شده است.

همچنین با درخواست های صورت گرفته از طرف شهروندان ومدارس شهریزد نیز تعداد10000 جعبه از تولیدات گلخانه سازمان  در بین آنها توزیع می شود.

روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری