بازدید سرزده دکتر جمالی نژاد از سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری