سرخس سخت

این درخت سرخس کوچک دارای تنه ای بلند و باریک و بومی مناطق گرمسیری میباشد.

این گیاه تحمل مواد آهکی را ندارد و در مناطقی که آب سخت وجود دارد با اضافه کردن چند قطره آب لیمو به آب میتوان از خشک شدن آن جلوگیری کرد

نور متوسط (سایه روشن) برای این گیاه مناسب است. دمای محیط نیز بهتر است معتدل مایل به گرم باشد.به آب نسبتا زیاد و محیط مرطوب نیاز دارد.

بهتر است هر ماه برای تغذیه گیاه از کود مایع استفاده شود