گزارش تصویری ادامه عملیات ساماندهی باغچه ها سطح شهر