پاركهاي منطقه يك
رديف نام پارك رديف نام پارك
1 شهدا 31 شهداي فهادان
2 غدير 32 لب خندق ومثلثي ها
3 ملت 33 177دستگاه
4 باغملي وتوسعه 34 شهداي محمودآباد
5 نرگس 35 زندان اسكندر
6 شهداي كسنويه  36 14معصوم
7 كوچه بيوك 37 گل افشان
8 سجاد 38 حائري
9 شاهد1وحاشيه 39 ژاندارمري
10 شاهد2 40 لاله اهرستان
11 ا طهر 41 مسجدپيغمبر
12 سردوراه 42 مهر
13 وحدت 43 نسيم
14 سيد الصحرا 44 جنت آباد
15 باغ گندم 45 قصر
16 گلـها 46 ايمان
17 فدك 47 ابن سينا
18 توحيد 48 نبوت
19 فرهنگيان 49 شيخداد
20 دانش 50 شاه ابوالقاسم
21 سيدگلسرخ 51 مصلي عتيق
22 بقعه سيدگلسرخ 52 شبنم
23 آذر 53 لردكيوان
24 جنت(انارستان) 54 احراميان
25 حافظ 55 بقعه زنگي
26 جنب آتش نشاني لردكيوان 56 شقايق
27 اصلاني 57 خيابان فرهنگ
28 مجتمع تجاري لاله 58 لاله(شايق)
29 كانون پرورش فكري 59 نائب
30 پارک خیام 60 14 معصوم امامشهر

 

 

  پاركهاي منطقه دو
رديف نام پارك رديف نام پارك
1 بزرگ شهر 21 ارغوان
2 جوان 22 آخوند كرباسي
3 دانشجو 23 مريم آباد
4 هفتم تير 24 پشت مسجد اتابكي
5 باغ فخار 25 بهار
6 شهرشادي 26 ملا صدرا
7 وحشي بافقي 27 نعيم آباد
8 طوبي (بانوان ) 28 موسي بن جعفر
9 حسن آباد 29 شهيد ابراهيمي
10 زنبق (يعقوبي 1) 30 جوي هرهر
11 اختر(يعقوبي 2) 31 خاتمي
12 لاله عباسي (يعقوبي3) 32 روبروي مسجد اتابكي
13 عارف (لاله) 33 قدس
14 ملا فرج ا000 34 كيخسروي
15 فرهنگ 35 خيابان مقدادكوچه بنفشه
16 پشت ميدان تره بار 36 كوچك حسن آباد
17 پشت بنياد شهيد 37 پشت بيمارستان گودرز
18 محمدي 38 پارک  استعدادهای درخشان
19 پارک شبنم  39 پارک پنبه کاران
20 اختر دانش 40 پشت آب انبار بلوار بسیج

 

 

  پاركهاي منطقه سه
رديف نام پارك رديف نام پارك
1 مهرآوران 34 پهلوان يزدي
2 كوهستان 35 فجر
3 آزادگان 36 عسگريه
4 بزرگ آزادشهر 37 سلمان
5 انديشه 1 38 خرد
6 انديشه 2 39 پرستار
7 كوثر 40 ولايت
8 تلاش 41 جهاد
9 اميرالمؤمنين 42 طاهر
10 بينش 43 اميرالمؤمنين
11 فيضيه 44 وليعصر
12 رزمندگان 45 طوبي
13 سنبل 46 تلاش 2
14 مریم  47 کوچه شاهد
15 مقابل مسجد ابوالفضل 48 کوچه گلستان
16 کوچه شماره یک فردوس غربی  49 کوچه 6امیرکبیر
17 کوچه شهیدرضاعلی بابایی 50 کوچه 8 امیرکبیر
18 کوچه نیلوفر8 51 کوچه رضوان شمالی
19 فردوس غربی 9 52 کوچه 16 طوبی شرقی
20 شماره 11 فردوس غربی  53 کوچه 3 طوبی شرقی
21 شماره 13فردوس غربی  54 کوچه 20 طوبی شرقی
22 شماره 8فردوس غربی  55 کوچه 12 طوبی شرقی
23 شماره 12فردوس غربی  56 کوچه 24 طوبی شرقی
24 شماره 5فردوس شرقی  57 کوچه یاس امیرکبیر
25 شهیدغلامرضاسلمانی 58 کوچه 8 طوبی غربی
26 طوبی شرقی7 59 میدان امام حسن عسگری
27 کوچه 19 طوبی شرقی 60 کوچه 4 طوبی غربی 
28 مجاورمیدان فیضیه  61 اویسی
29 کوچه 8گلستان  62 کوچه 4گلستان 
30  نگارستان 63 شرافت 16
31 شرافت 10-8و3 64 پارک55 آزادشهر
32 پارک مسجد 12 امام آزادشهر 65 پارک ولایت آزادشهر
33 پارک جنگلی خیر آباد 66