اثرات زیست محیطی درختان وگیاهان درفضای سبزشهری ومحیط زندگی

اثرات زیست محیطی درختان وگیاهان درفضای سبزشهری ومحیط زندگی
درختان گیاهان چوبی بلند،رشدیابنده چندساله وپایائی هستندکه دارای ارتفاعهای متفاوتندتنه تاج پوشش وریشه غیر قابل رویت درختان اجزاءاصلی ومهم آنها راتشکیل می دهند وهریک ازطریق ساختمان پیچیده ،متفاوت ، ویژگیها وکارکردهای خودمجموعاثمربخشی مستمردرختان راباعث شده وفرایندهای حیاتی آنهارادرمحیط تضمین می کنندبسیاری از اعمال درختان چه ازنظر کمی وچه ازنظر کیفی ازمهمترین فرآیندهای بیوشیمیائی روی زمین به شمارمی آیند واهمیت درختان درمحیط زیست به خاطر چنین کارکردهای شگفت انگیز وچند جانبه است درختان علاوه بر سرشت خودمتاثر ازعوامل محیطی (نورخورشید،آب ،حرارت ،هوا،خاک )بوده وخودبه خودبر آنها اثر می گذارند
پارکها که مجموعه ای ازدرختان رادرخود جای داده است درمناطق شهری تحت تاثیر آب وهوای نامساعدشهری قراردارندواغلب دراثر بالابودن درجه حرارت وپائین بودن رطوبت هوا،پائین بودن رطوبت خاک وآلودگی های شهری ناشی ازصنایع درمعرض خطر آسیب دیدگی قراردارند به همین جهت نیازبه مراقبتهای زیادی دارند
پارکهای وسیع درآب وهواوسایر شرایط ویژه شهرها ازپارکهای کوچک وکم وسعت ثمربخشی بیشتری دارندحداقل وسعتی که یک پارک می تواند اثرات معمولی خودرا درآب وهوای یک منطقه بگذارد2/1-1 هکتار میباشد مهمترین بخش پارکها ومحیط های سبز درختان ان میباشد لذا اهمیت پارکها در محیط های شهری را می توان بصورت زیر خلاصه نمود :
الف – پارکها بسیاری از نیازهای ویژه انسانی راکه پدیده شهر نشینی به میزان وسیعی محدود نموده است جبران می نماید
ب – آب و هوای شهرهارا در صورتیکه در وسعتی معقول انتخاب شدند اصلاح وبهبود می بخشند
ج –پارکها بعنوان عنصر اساسی وشکل دهنده سیمای شهرها به حساب می آیند.
د- پارکها به عنوان الگوئی جهت طرح ریزی باغ شهرها می تواند مورد استفاده قرار گیرد
ه- پارکها شاخص وسمبل سلامتی وبهداشت محیط محسوب میشوند
و- پارکها همراه با سایر مراکز خدمات شهری نظیر زمینهای ورزشی –مراکز تفرجگاهی گوناگون کانون های حیاتی شهرها رادر مجموع بافت شهر بوجود می اورند
ز- پارکها چه بطور طبیعی وچه بصورت تجهیز نشده درگذران فراغت وتفرح اقشار مختلف مردم نقش اساسی وقابل توجه دارند
تاثیرات فضای سبز ودرختان در محیط زیست
1-کنترل ترافیک
2-کاهش گرد وغبار هوا بطوریکه قطع یک درخت کهنسال میتواند خسارت جبران ناپذیری رادرمحیط به جای گذارد وطی یک تحقق انجام شده تراکم ذرات گرد غبار در خیابانهای مشجر 3000در حالیکه در خیابانهای فاقد درخت 12000-10000 میباشد.
3- تقلیل میزان سرب موجود در محیط که قسمت اعظم ان از احتراق مواد سوخت حاصل میشود درشهرها درنتیجه خروخ آن ازوسایل نقلیه (90درصد)وفعالیتهای صنایع درحال افزایش است غلظت سرب دراتمسفرشهرها بین 10-1میکروگرم درمتر مکعب ودرمناطق روستائی کمتر از یک میکروگرم درمتر مکعب می باشد سرب دربدن انسان چه ازطریق تنفسی وچه ازراه دستگاه گوارشی باعث مسمومیت ،کم خونی ،اختلالات تنفسی وعصبی می گردد.
4-تولید اکسیژن که طی فرآیندهای فتوسنتزوتجربه فتوشیمیائی آزادمی شود .
5-کاهش آلودگی صدادرختان به عنوان عامل تقلیل صدا درشهرها نقش بسیار بااهمیتی دارند باتوجه به نوع ،ارتقاع ،تراکم وموقعیت درختان وشرایط مختلف آب وهوائی میزان تقلیل شدت صوت متفاوت است گیاهان دربرابر بعضی ازصداها با فرکانس خاص نقش حفاظتی بهتری دارند گوش انسان نسبت به شدت صوت وبه ویژه فرکانسهای بالاحساس تراست گیاهان صداراجلب می کنندبطوریکه امواج صوتی به وسیله برگها وشاخه های درختان جذب می شود وباعث انعکاس وانحراف صدامی شوندمطالعات انجام گرفته نشان می دهد که درختکاری اصوات ناخوشایند راتا7دسی بل کاهش می دهد
-درکاهش آلودگی صوتی بوسیله درختان عوامل زیر موثر هستند
الف )برگهای درختان بزرگ که ترکیب وساختمان محکمی دارند
ب )انبوهی شاخ وبرگها
ج )درختان پهن برگ همیشه سبز از سایر درختان مناسبتر هستند.
د)درختان سوزنی برگ به علت همیشه سبز بودن دارای اثر دائمی هستند.
6-زیبائی وطراحی که برای جایگزینی با مصالح ساختمانی وحل مسائل زیست محیطی مورد استفاده قرارمی گیرنددرختان ودرختچه ها می توانندیک چشم انداز را از میدان دید خارج کرده وآنرا استتار نمایند یا آن را اصلاح ،تغییر ،مسدودویا غربال نمایند.
7-درجذب تشعشعات خورشیدی موثر ومفیدواقع شوند
8-کنترل وانعکاس نوروگیاهان بویژه درختان بصورت دیواره سبز می تواند باعث تقلیل نور خیره کننده وانعکاس نورشوند.
9- مطلوب نمودن مناطق واراضی ناخوشایند
10- دور نمودن مناظر زشت وناخوشایند
11- تاثیر درجلوگیری از فرسایش خاک
12- تاثیر بادشکن داشتن درختان ومتعادل نمودن شرایط اقلیمی
13- تاثیر برروی سیلابها وجلوگیری از تخریب
14- افزایش رطوبت وکاهش دما
15- کشف معادن باوجود بعضی درختان
16- کاربرد علمی گیاهان بعنوان اندیکاتور
نقش ونیروی روانی گیاهان
امروز ه ازطریق استفاده از پلی گرافها ، عکسبرداری وآزمایشهای کنترل شده نیروی روانی گیاهان ورفتار عجیبشان کشف شده است اکثر گیاه شناسان وفیزیولوژیستهای گیاهی درک کرده اند که گیاهان دارای حس ششم مخصوصی میباشند به نظر می رسد که گیاهان قادربه شنیدن ،لمس کردن ،آزمودن وبوییدن بطور صحیح وبااستعدادی مرموز ونامعلوم میباشند اما فراتراز این،آنها توانا هستند با دیگرموجودات زنده درروشی که به تازگی بامجهزترین وسایل علمی کشف گردیده ارتباط برقرارنمایند بطوریکه کشیشی کشف کردکه بادعا خواندن دربرابر گیاهان آنها رابه هیجان درآورده و رشدشان راسرعت می بخشد .
جلب مشارکت مردمی درحفظ وتوسعه فضای سبز
از آنجایی که برنامه ریزی های کلان وجهت گیریهای اصلی هر دولت درگرو مشارکت مردمی وتشویق افراد به حضور فعال درامورمحیطشان است لذا گام اصلی دربرنامه ریزیها شناسایی نیاز ها ،توقعات وگرایش مردم وهمچنین محدودیت ها وممانعت ها ی احتمالی این برنامه هاست
بدیهی است مردم ثروت واقعی هرجامعه ای را تشکیل میدهند ودولتی می تواند به وضع مطلوب زیست محیطی برسد که بتواند دروهله اول حد قابل قبولی از هم سویی بین اهداف خود ومردم ایجاد کندو پیروان مشارکت مردمی رادرراستای اهداف کارشناسی خود سوق دهد همچنین حضور مردم درهرسازمان وتشکیلات اثرات متنوعی دارد که این مهم بویژه درپروژه های زیست محیطی هموارتراست
امروزه باید برای گسترش فرهنگ حفظ ونگهداری محیط زیست واشاعه فرهنگ صلح دوستی بین انسان وطبیعت وهمچنین ترویج علم ودانش بپا خیزیم وبامشارکت مردم وسازمانها وتشکلها به سوی محیط زیست سالم گام برداریم .
 
 
اهمیت کاربرد گیاهان درمناطق صنعتی :
اصولا بشر برای حیات خود وابسته به گیاهان است واین ارتباط هم روحی است وهم جسمی نیازهای انسان برای زندگی کردن هم فیزیولوژیکی است وهم روانی تامین احتیاجات فیزیولوژیکی بسیار آسان است اما روان آدمی باقرارگرفتن درمقابل ناملایمات ،فشارهای عصبی وآلودگیهای مختلف تعادل خود را ازدست داده وموجب بروز مشکلاتی برای خود ودیگران میشود برای کاهش این ناهنجاریها انسان نیاز به محیطی دارد که ناملایمات روحی راتخلیه وآن را به تعادل برساند
کارخانجات با توجه به ساختار شان از نظر وجود هوای آلوده وصدا های ناهنجار تاثیرات نامطلوبی برروان کارکنان می گذارند این اثر درطولانی مدت برروی کارگران که مستقیمادرآن محیط مشغول بکارند بیشتر است برای کاهش اثر تخریبی آلاینده ها وایجاد آرامش وشادابی درآنها نیاز به احداث فضای سبز با خصوصیات خاص نظیر 0تنوع رنگ ،جذب آلودگی هوا ،کاهش دما ،کاهش آلودگی صوتی وچشم انداز دلپسند و....)می باشد .
باغچه آرایی (چگونه میتوان درفضایی محدود باغچه ای زیبا خلق نمود )
طراحی وایجاد فضای سبز دریک باغچه کوچک منزل بیشتر از فضاهای وسیع کارمی برد چراکه بمنظور تنوع وزیبایی ونگهداری بعدی که عامل مهم می باشد باید به گونه ای صورت گیرد که گونه های گیاهی کاشته شده دربستر ومحل مناسب بتواند اهداف اصلی فضای سبز راتحقق بخشد آنچه مد نظر قرار می گیرد ،سازگاری گیاه ،شیوه آبیاری آن ،سایه اندازی وزیبایی است که بانصب حتی یک گلدان گل میتوان آنراخلق کرد . باایجادیک نمای همیشه سبز درتمام طول سال درباغچه وکاشت گلهای فصلی ودایمی بصورت انبوه وبارنگهای زیبا می توان باغچه زیبا یی بوجود آورد لذادرشهرکویری یزد بامورد توجه قراردادن تمامی محدودیتها کاشت انواع رز،رزماری ،اطلسی ایرانی ،جعفری ،آهار ،اقاقیای معمولی ،توت مجنون،نارنج وگونه های مشابه پیشنهادمیگرددکه البته اصول طراحی بامشاهده لازم رعایت گردد.