اجرای آبیاری قطره ای

اجرای آبیاری قطره ای

اجرای آبیاری قطره ای

نظر به اینکه یکی از پارامترهای مهم دراحداث ونگهداری فضای سبز آب میباشد لذا بمنظور صرفه جویی واستفاده بهینه ازآب ، وآبیاری اصولی فضای سبز،اجرای سیستم آبیاری قطره ای رادربرنامه کاری خودقرارداده و نگهداری این سیستم نیز روزانه توسط امورمناطق و واحد تاسیسات ولوله کشی انجام میشود . اتفاقاتی که دراثر بازیا خراب نمودن لوله های آبیاری قطره ای بوجودمی آید ونیاز به رفع مشکل دارداز طریق مرکز پیام شهرداری ،تلفنی ویامکاتبه به سازمان گزارش و باتوجه به موارد فوق وامورتاسیساتی که دراختیارسازمان میباشد رفع نقص میگردد .