اجرای اولین گالری شهری با موضوع " پرده خوانی قهوه خانه ای" در شهر