اجرای شبکه آبیاری (جداسازی آب شبکه ازآب خام)

اجرای شبکه آبیاری (جداسازی آب شبکه ازآب خام)

اجرای شبکه آبیاری (جداسازی آب شبکه ازآب خام)

بمنظور صرفه جویی در مصرف آب شرب شهری و حذف تانکر از سیستم آبیاری شهر همچون سالهای گذشته سازمان پارکها و فضای سبز طراحی و اجرای جداسازی آب شبکه از آب خام را در دستور کار خود قرار داده است .