اجرای طرح آزمایشی بمنظورصرفه جویی درمصرف آب

اجرای طرح آزمایشی بمنظورصرفه جویی درمصرف آب

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز درپارک جنگلی محور یزد –تفت (پارک جنگلی اقاقیا )اقدام به استفاده از مالچ بمنظور صرفه جویی درمصرف آب گردیده است .

به گفته مهندس زرگرچی مدیر پروژه مذکور دراجرای این عملیادت از سه نوع مالچ پلاستیک ،خرده چوب وماسه استفاده شده است.وی درادامه افزود تعداد 600 اصله از درختان محل زیر پوشش این طرح قرار گرفته وبقیه بعنوان شاهد درنظر گرفته شده است که پس از اخذنتیجه مطلوب تحت پوشش قرارمیگیرد .

مهندس زرگرچی تصریح کرد بااستفاده ازاین طرح دفعات آبیاری به نصف کاهش یافته ، بطور یکه درمحدوده تحت پوشش درهردوره سه ماهه بمیزان 120 هزار لیتر درمصرف آب صرفه جویی میگردد %

                                            روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز