اجرای مرحله دوم سیستم نوین آبیاری زیر سطحی دربوستان باغ کاج

اجرای مرحله دوم سیستم نوین آبیاری زیر سطحی دربوستان باغ کاج

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای استفاده از روشهای نوین آبیاری  و در ادامه پروژه  نصب فتیله های آوندی به منظور کاهش مصرف آب، این سیستم ابداعی در پارک باغ کاج اجرا گردید.

صفدرپوررئیس سازمان سیما،منظر وفضای سبزدراین رابطه گفت: با توجه به نتایج مثبت مرحله اول این پروژه که به صورت پایلوت در پارک محله ای رحیم آباد اجرا گردید و شاهد شادابی مطلوب درختان همراه با کاهش مصرف آب به میزان یک سوم بودیم ، اجرای مرحله دوم نصب این سیستم دردستور  کاراین سازمان قرارگرفت که در این عملیات تعداد 900 فتیله جهت پوشش حدود 400 اصله انواع درخت دربوستان باغ کاج نصب گردید.

وی خاطر نشان کرد: در این روش از پخش آب در سطح زمین و تبخیر آن جلوگیری شده و آب در عمق خاک مستقیماً دردسترس گیاه قرارگرفته ودر نتیجه کاهش املاح معدنی و نیزافزایش راندمان رادرپی خواهد داشت.

شایان ذکر است با توجه به خشکسالی های اخیر و با عنایت به سیاست کلی سازمان مبنی براجرای روش های نوین آبیاری درجهت کاهش مصرف آب، تعدادی از پارکهای محله ای مناطق مختلف، جهت اجرای سیستم ابداعی آبیاری زیر سطحی هدفگذاری گردیده است.