اجرای پروژه انتقال درختان رفوژ میانی بلوار گلستان شرقی آزادشهر

اجرای پروژه انتقال درختان رفوژ میانی بلوار گلستان شرقی آزادشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری ، عملیات انتقال درختان رفوژ میانی بلوار گلستان شرقی آزادشهر به فضای سبز انتهای آزادشهر اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان، دراین باره گفت: با توجه به اصلاح بلوار گلستان شرقی آزادشهر جهت رفع مسائل ترافیکی و تعریض بلوار مذکور، تعداد 164 اصله از درختان رفوژمیانی بلوار مذکور به فضای سبز انتهای آزادشهر منتقل گردید.

وی افزود: رفوژ میانی جدید بلوار مذکور با گونه های گیاهی کاشت شده و لوله گذاری جهت انتقال آب خام به  فضای سبز آن نیز بطول 910 متر انجام گرفته است.