ادامه طرح اصلاح سیستم آبیاری

ادامه طرح اصلاح سیستم آبیاری
مهندس سرخی زاده کارشناس وناظر سیستم های نوین آبیاری دراین باره افزود لوله گذاری مسیر مذکور به طول 1200 متراز چاه پارک غدیر تا سه راه محمودآباد با لوله 125 پلی اتیلن ودرطول مدت زمان 15روزانجام گرفته است .
وی درادامه افزود مسیر فوق الذکر تا به حال به صورت ثقلی آبیاری می شده که هدررفت آب وخطرات ترافیکی زیادی رابه همراه داشت وموجب نارضایتی شهروندان رانیز فراهم نموده بود، که باانجام این طرح از خطرات احتمالی کاسته وهدررفت آب به حداقل ممکن رسیده است .انشا000 درآینده نزدیک ادامه مسیر کنونی وباند شمالی بلوارمذکور نیز تحت پوشش این سیستم آبیاری  قرارخواهدگرفت.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز