ادامه طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی

ادامه طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، به منظور زیبا سازی فضای شهری، ساماندهی تبلیغات شهری و حذف آلودگی های بصری، ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی اجرا گردید.

صفدر پور رئیس سازمان با اشاره به بند 27 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مبنی بر ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی که از وظایف شهرداری است اظهار داشت:  همواره حذف آلودگی و آشفتگی های بصری از در خواست های همیشگی مردم بوده و ازآبان ماه سال گذشته عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی آغاز شده است .

وی افزود: در ادامه عملیات ساماندهی تابلوهای فضایی علاوه بر اینکه پرسنل سازمان بامراجعه حضوری به مغازه ها، شرکت ها وادارات مختلف ،صاحبان تابلوها را از شرایط قانونی نصب تابلو آگاه می کنند و در موارد غیرمجاز بودن تابلو ها اخطار و فرصتی داده خواهد شد تا در بازه زمانی مشخص، نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی تابلوها اقدام کنند و پس از اتمام مهلت مقرر، این سازمان، به جمع‌آوری این تابلوها و عناصر زاید می‌پردازد .