ادامه طرح ساماندهی تابلوهای شهری با جمع آوری برخی تابلوهای غیرمجاز فضایی