از دست اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی سازمان تجلیل شد.

از دست اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی سازمان تجلیل شد.