اصلاح آبنمای میدان نماز

اصلاح آبنمای میدان نماز
سازمان پارکها وفضای سبز با اختصاص 150 میلیون ریال نسبت به اصلاح آبنمای میدان نماز اقدام نموده است.
مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز گفت آبنمای میدان نماز بامساحت تقریبی 1800 مترمربع بصورت امانی وپیمانی وباصرف هزینه ای بالغ بر 150 میلیون ریال اقدام نموده است.
                                                                               روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز