اصلاح سیستم آبیاری بلوارشهید بهشتی

اصلاح سیستم آبیاری بلوارشهید بهشتی
به گفته مهندس منصوریزاده مسوول فضا ی سبز منطقه 2جهت اجرای این طرح مقدار60 مترلوله گذاری باحفاری دوسمت بلوارصورت گرفته است وی همچنین تصریح کرد بابهره برداری از این طرح تعداد 16 تانکر 12000 لیتری بادورآبیاری 10 روز ازمسیر مربوطه حذف گردیده است .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز