آغازساماندهي فضاي سبز پارك سجاد

آغازساماندهي فضاي سبز پارك سجاد

وي درادامه گفت اين سازمان كارساماندهي پارك سجاد امام شهر شامل عمليا ت هرس سبز درختان پارك ،واكار ي درختان، تعويض وترميم سيستم آبرساني بااستفاده از لوله پلي اتيلن63 ،حذف علف هاي هرز ،خاكريزي باخاك زراعي مناسب ،گل كاري ،چمنكار ي وكاشت پرچين رادردستور كارقراداده است كه ظرف يك ماه آينده ،اتمام وبه  بهره برداري خواهد رساند

 

روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز