آغاز احداث فضای سبز میدان سردار شهید قاسم سلیمانی

آغاز احداث فضای سبز میدان سردار شهید قاسم سلیمانی