آماده سازی میدان حج جهت احداث فضای سبز

آماده سازی میدان حج جهت احداث فضای سبز
مهندس صفدرپورمديرعامل سازمان پاركهاوفضاي سبزبااعلام این مطلب افزود: کارآماده سازی میدان حج باوسعت 20000 مترمربع از قبیل ساخت وراه اندازی مخزن بتنی 120 متر مکعبی ذخیره آب که از آب چاه پارک بزرگ شهر تغذیه می شود که ساخت وتجهیز مخزن مذکور بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه دربرداشته است به اتمام رسیده است .
وی گفت باتکمیل کار روشنایی میدان مذکور کار احداث فضای سبز این میدان نیز دردستور کار قرار خواهد گرفت .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز