آماده سازی میدان شهدای محراب جهت احداث فضای سبز

آماده سازی میدان شهدای محراب جهت احداث فضای سبز
به گفته مهندس منصوریزاده مسوول فضای سبز منطقه دو ، از تاریخ 25/7/87 کارانتقال آب از چاه پارک هفتم تیر به میدان شهدای محراب آغاز گردیده است وجهت انجام انتقال آب یک مخزن 120 هزار لیتری درنظر گرفته شده است که بااستفاده از پمپ جهت آبیاری میدان مذکور مورد استفاده قرارخواهد گرفت که این کارنیز درراستای جداسازی آب شبکه شهری از آب خام صورت گرفته است .
وی اضافه کرد همچنین درمیدان حدود 15000 مترمربع تسطیح صورت گرفته وجهت انجام چمنکاری وگلکاری آماده سازی شده است که انشاا000 تاپایان آبانماه سالجاری نسبت به احداث فضای سبز آن اقدام خواهد شد.
                                                                   روابط عمومی سازمان پارکهاوفضای سبز