آموزش کارکنان

آموزش کارکنان

آموزش کارکنان

ازآنجا که آموزشهای تخصصی کارکنان باعث ارتقای کیفیت کاری آنان شده ویکی از اهداف دولت نیزهمواره درهمین راستا قرارداشته ودارد سازمان نیزبمنظور افزایش اطلاعات واستفاده از تکنولوژی روز با اعزام کارشناسان جهت گذراندن دوره های آموزشی برگزارشده درخصوص چمنکاری ، گلکاری ، هرس ، طراحی فضای سبز ،مبارزه باآفات وبیماریها ، باغبانی، کامپیوتر این مهم رابه انجام رسانده است.