اهداف سازمان

اهداف سازمان

اهداف سازمان
 
1-ایجاد ،حفظ ونگهداری کلیه پارکها ،فضای سبز،میادین،ووسایل تفریحی
2-تحقیقات علمی وکشاورزی درارتبا بامسائل فضای سبزوطرح وبرنامه ریزی درجهت گسترش این امر
3- ارائه خط مشی های اساسی وبنیادی درمدیریت فضای سبز
4- افزایش سرانه فضای سبز
5-ارائه راهکارهای هدفمند وسازنده ،رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت درراستای بهبود فضای سبز 
6-برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع آبی واجرای طرحهای آبیاری قطره ای وجداسازی آب شبکه از آب خام
7-برگزاری دوره ها ی آموزشی درجهت ارتقای سطح علمی وبهره وری بهینه از نیروی کار
8-شناسایی ، تهیه، واجرای طرحهای درآمدزایی