اولین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد در سال 92

اولین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد در سال 92

1- در خصوص سرپرستی آقای فلاح درسمت امورمالی مطرح و مقرر شد تا پایان سال 1392 تمدید گردد.

 2- درخصوص اجاره بهاء چرخ فلک پارک کوهستان با توجه به مصوبات قبلی (بند 5 صورتجلسه 30/11/91) مقررر شد اجاره بهای سال 92 بر اساس سال دوم قرارداد اخذ گردد.

 3- درخواست آقای حصونی بشماره 921500006 مطرح و با رعایت مسائل فرهنگی و اجتماعی و شئونات اسلامی و با کارشناسی پس از تصویب کمیسیون ماده 14 موافقت میگردد.

4: درخواست آقای امیری به شماره 911510137 مورخ 27/12/91 مطرح و مقرر شد مبلغ بلیط 20000 ریال افزایش یابد .

 5: درخواست آقای کریم زاده و آقای ترنج به شماره 921500016 مورخ 6/1/92 مطرح و با افزایش نرخ به 15000 ریال موافقت شد .