ايمن سازي آبنماي مثلثي شهيدپاكنژاد

ايمن سازي آبنماي مثلثي شهيدپاكنژاد
كاشفي مسول فضاي سبز منطقه يك دراين باره گفت: آبنماي مثلثي مذكور پس از انجام عمليات عمراني وكف سازي آبنما ،ورنگ آميزي آن توسط زيباسازي سازمان مجددا راه اندازي گرديد. ضمنا جهت رفاه حال شهروندان تعداد 4 عدد نيمكت نيز درمحل نصب گرديده است .
لازم بذكر است سازمان پاركها وفضاي سبز همچنين درنظر دارد نسبت به راه اندازي آبنما درمحل سه راه تعاون ووسه راه 52 متري امام شهر نيزاقدام نمايد كه درحال ساخت ميباشدودرآينده نزديك به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز