آگهي تجدید مناقصه ساخت و نصب سه عدد بیلبورد 108 متری با تصاویر شهدای شاخص استان یزد

آگهي تجدید مناقصه ساخت و نصب سه عدد بیلبورد 108 متری با تصاویر شهدای شاخص استان یزد


برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری

 1. مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان 450.000.000 ریال می باشد که می تواند به صورت واریز به حساب 2018805866 بانک تجارت شعبه دهم فروردین و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور به نام این سازمان و یا اوراق مشارکت بی نام می باشد.
 2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات:مبلغ ضمانت انجام تهعدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد می باشد

مهلت خرید  و تحویل اسناد :زمان فروش اسناد از تاریخ 26/8/99 لغایت 9/9/99 می باشد .حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه شهرداری (اداره حراست) واقع در میدان آزادی طبقه اول ساختمان شهرداری یزد، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9/9/99 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 10/9/99 در محل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز مفتوح می گردد.

 1. محل انجام کار:طبق لیست ارائه شده پیوست اسناد مناقصه(غرفه های پارکهای سطح شهر)
 2. محل دریافت اسناد:سایت parks.yazd.ir
 3. قیمت و زمان فروش اسناد:مبلغ فروش اسناد 750.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2018054666 نزد بانک تجارت شعبه دهم فروردین به نام این سازمان.

نکته :در صورت عدم واریز وجه جهت خرید اسناد به پیشنهاد های ارائه شده ترتیب اثری داده نخواهد شد(فیش واریز وجه برای خرید اسناد مناقصه می بایست داخل پاکت الف قرار داده شود).

 1. به پيشنهادات فاقد سپرده و امضا، مبهم ،مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتي‌كه‌بعدازانقضاي‌مهلت مقرر درآگهي، ارسال شود و سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 2. تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت سازمان ،فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه ،سازمان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به استرداد وجه ندارد.
 3. شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.
 4. هزينه چاپ و آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 5. سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 6. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

[جهت دریافت فایل مناقصه کلیک کنید.