آگهي مزايده عمومي غرفه پارکهای سطح شهر یزد درسال 1399

آگهي مزايده عمومي غرفه پارکهای سطح شهر یزد درسال 1399


برگزار کننده:سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری یزد

1)      مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده :مبلغ ضمانت شرکت در مزایده به میزان اعلام شده در لیست دعوتنامه می باشد که می تواند به صورت واریز به حساب 2018805866 بانک تجارت شعبه دهم فروردین و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور به نام این سازمان و یا اوراق مشارکت بی نام می باشد.

2)      مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات:مبلغ ضمانت انجام تهعدات در هنگام عقد قرارداد معادل 30 درصد مبلغ کل قرارداد می باشد.

مهلت خرید  و تحویل اسناد :زمان فروش اسناد از تاریخ 16/09/1398 می باشد .حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه شهرداری (اداره حراست) واقع در میدان آزادی طبقه اول ساختمان شهرداری یزد، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1/10/1398 می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 2/10/1398 در محل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز مفتوح می گردد.

3)      محل انجام کار:طبق لیست ارائه شده پیوست اسناد مزایده(غرفه های پارکهای سطح شهر)

4)      محل دریافت اسناد: آدرس اینترنتی  parks.yazd.ir

5)      قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 300.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2018054666 نزد بانک تجارت شعبه دهم فروردین به نام این سازمان.

نکته :در صورت عدم واریز وجه جهت خرید اسناد به پیشنهاد های ارائه شده ترتیب اثری داده نخواهد شد(فیش واریز وجه برای خرید اسناد مزایده می بایست داخل پاکت الف قرار داده شود).

6)      به پيشنهادات فاقد سپرده و امضا، مبهم ،مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتي‌كه‌ بعدازانقضاي‌مهلت مقرر درآگهي، ارسال شود و سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7)      تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت سازمان ،فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه ،سازمان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به استرداد وجه ندارد.

8)      شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

9)      هزينه چاپ و آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

10)   سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

جهت دریافت دعوتنامه شرکت درمزایده اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت لیست غرفه های قابل واگذاری اینجا کلیک کنید.