آگهي ها

آگهي ها
مزايده عمومي

سازمان پاركها وفضاي سبز درنظر داردنسبت به فرو ش اقلام ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد لذا از علاقمندان دعوت مي شود حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به سازمان پاركها وفضاي سبز واقعدر بلواردانشجو مراجعه نمايد .

تلفن تماس 8251500-8254722

                                                                                      سازمان پاركها وفضاي سبز

 

                                                        جهت ديدن اقلام مورد مزايده اينجاكليك نمائيد.