آگهی فراخوان

آگهی فراخوان
سازمان پارکهاوفضای سبز درنظر دارد باتوجه به مصوبات شورای اسلامی شهر یزد وهیئت مدیره سازمان نسبت به تغییر روش حسابداری خود از نقدی به تعهدی اقدام نماید .موسسات وشرکتهای واجد شرایط می توانند باتوجه به اسناد فراخوان مقالات خود را به صورت مکتوب حداکثر تا10 روز از تاریخ انتشار آگهی ارسال نمایند.
آدرس :یزد –بلواردانشجو –پارک شهرشادی
تلفن 8254722-8251500
                                      سازمان پارکها وفضا ی سبز