آگهی فراخوان انتخاب مشاور

آگهی فراخوان انتخاب مشاور
سازمان پارکها وفضای سبز درنظردارد به استناد بند3مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 12/5/87 وآئین نامه مالی ومعاملاتی شهرداری نسبت به انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مرحله اول ودوم طرح شبکه های آبرسانی وآبیاری فضای سبز باشرح خدمات سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه مشاورین واجد شرایط دعوت میگردد تانسبت به ارسال موارد ذیل ازتاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به آدرس یزد – بلواردانشجو- پارک شهرشادی سازمان پارکها وفضای سبزیزد ویابه پست الکترونیک         info @yazdparks .ir   ارسال نمایند .
1-اساسنامه شرکت وآگهی تغییرات
2- تصویر رتبه بندی شرکت
3-تجربیات ویژه وسوابق کارهای مرتبط گذشته
4- امکانات واسامی کارکنان کلیدی
 
                                                           روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز