آگهی مزایده

آگهی مزایده
آگهي مزايده

سازمان پاركهاوفضاي سبز درنظر دارد نسبت به فروش يكدستگاه دينام وجعبه دنده از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از علاقمندان دعوت ميشود حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به سازمان پاركها وفضاي سبزواقعدربلواردانشجوجنب پارك شهرشادي مراجعه نمايند.

سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري يز د