آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

سازمان پارکهاوفضای سبزشهرداری یزد درنظرداردنسبت به واگذاری غرفه درپارکهای سطح شهربصورت اجاره ای اقدام نماید، لذا ازاشخاص حقیقی وحقوقی دعوت میشود حداکثر 10روزپس ازچاپ آگهی نسبت به دریافت وتحویل اسناد اقدام نماید.

 

 تلفن تماس                                  03518251500

                                                03518257722

تاريخ چاپ آگهي : 10/10/91