آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم )

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم )
آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم )
سازمان پارکها وفضای سبز درنظر دارد نسبت به فروش چوب از طریق مزایده عمومی اقدام نماید
لذا از علاقمندان دعوت می شود حداکثر 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان پارکها واقع دربلواردانشجو پارک شهرشادی مراجعه نمایند .
تلفن تماس :03518254722-03518257722
تاریخ انتشار نوبت اول :3/5/87
تاریخ انتشار نوبت دوم :10/5/87
                                                                                سازمان پارکها وفضای سبز یزد