آگهی مزایده فروش خودرو

آگهی مزایده فروش خودرو
آگهی مزایده عمومی
    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به فروش موارد ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا از علاقمندان دعوت میشود حداکثر 10 روز پس از چاپ آکهی نوبت دوم جهت دریافت و تحویل اسناد به سازمان پارکها مراجعه نمایند .
1-      فرو ش خودرو
2-      فروش زمین
3-      فروش آهن آلات مستهلک
آدرس – یزد بلوار دانشجو – پارک شهر شادی
تلفن :   8257722     0351
سایت : www.yazdparks.ir
 
                                  سازمان پارکها و فضای سبز یزد