آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری یزد درنظر دارد نسبت به خرید2000 تن کوددامی سرندی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از افراد حقیقی وحقوقی دعوت میشود حداکثر10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به سازمان پارکها وفضای سبز واقعدر بلواردانشجو –پارک شهرشادی مراجعه نمایند %

تلفن تماس : 8251500-0351
             0351-8254722
تاریخ چاپ اول :87/3/6
تاریخ چاپ دوم :87/3/13

                                  سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری یزد