آگهی مناقصه عمومی ( مرحله اول )

آگهی مناقصه عمومی ( مرحله اول )
آگهی مناقصه عمومی ( مرحله اول )
       سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد درنظر دارد  نسبت به واگذاری قسمتی از نگهداری فضای سبز و تامین نیرو برای سال 1389 به بخش خصوصی اقدام نماید لذا ازشرکتهای واجد شرایط دعوت میشود حداکثر 10 روز پس ازچاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به سازمان پارکها واقعدر بلوار دانشجو پارک شهر شادی یا به سایت سازمان به آدرس ذیل مراجعه نمایید.      www. Yazd parks. ir
                تلفن تماس : 8254722 – 8257722 - 0351
 
      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد     
جهت دریافت اسناد مناقصه واگذاری پارکها اینجا کلیک نمائید.
جهت دریافت اسناد مناقصه تامین نیروی انسانی  اینجا کلیک نمائید.