بازدید رئیس کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، معاون امور زیربنایی و رئیس سازمان از اراضی حریم شهر یزد به منظور اجرای طرح توسعه کمربند سبز شهر

بازدید رئیس کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ، معاون امور زیربنایی و رئیس سازمان از اراضی حریم شهر یزد به منظور اجرای طرح توسعه کمربند سبز شهر