بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهرداری و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان به همراه معاون خدمات شهری از پروژه احداث فضای سبز پارک دوچرخه ها