بازدید شهردار یزد به همراه معاونت خدمات شهری و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز از کارگاه های ساخت المان های نوروزی