بازدید مهندس مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد از سازمان سیما ، منظر و فضای سبز