بازگشایی پارک کوهستان با پاکسازی و رفع مشکلات ناشی از بارندگی اخیر

بازگشایی پارک کوهستان با پاکسازی و رفع مشکلات ناشی از بارندگی اخیر