با حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، مسائل و مشکلات منابع انسانی سازمان سیما،منظر و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت

با حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، مسائل و مشکلات منابع انسانی سازمان سیما،منظر و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفتبا حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، مسائل و مشکلات منابع انسانی سازمان سیما،منظر و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، با حضور مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، سرپرست و مسئولین سازمان  در خصوص تامین منابع انسانی، مسائل و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست مذکور، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام گرفته تا کنون، به تبیین مسائل، مشکلات و نقاط قوت و ضعف در موضوع منابع انسانی پرداخت و اتخاذ تصمیمات لازم و نیزطرح مسئله برون سپاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و منطقه محوری منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار داد.

 از جمله موارد مطرح شده در این نشست، لزوم بررسی دقیق تر و تامل بیشتر در موضوع منطقه محوری سازمان و اتخاذ تصمیم یکسان با بررسی جزئیات موضوع و همچنین آسیب شناسی برون سپاری های منطقه 5، رفع ایرادات موجود،ایجاد سازوکار لازم، فراهم نمودن زیرساخت های لازم مورد تاکید قرار گرفت.