برگزاری کارگاه آموزشی روتبال

برگزاری کارگاه آموزشی روتبال
مهندس سرخی زاده دراین رابطه افزود کارگاه آموزشی جابجایی درختان به روش روتبال از تاریخ 2 اردیبهشت ماه سالجاری به مدت دوروز وباحضور بیش از 35 نفر از کارشناسان فضای سبز استان بصورت تئوری وعملی برگزار واطلاعات لازم توسط اساتید مربوطه به کارشناسان استان منتقل گردید.
درپایان نیز یک اصله درخت نارون باروش فوق درپارک شهدا جابجا گردید.
                                           روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز