برگزاری کارگاه آموزشی کاشت سبزیجات- طرح مشارکتی گلدان سبزی خوردن در خانه

برگزاری کارگاه آموزشی کاشت سبزیجات- طرح مشارکتی گلدان سبزی خوردن در خانه